Anul·lada la licitació del contracte de subministrament elèctric de l’Ajuntament de Barcelona: un objectiu “lloable” però mal instrumentat.

El passat 1 de març de 2.017 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) va dictar la resolució 44/2017 per la qual s’estima parcialment el recurs especial interposat per la societat ENDESA ENERGIA, SAU contra l’anunci i el plec de clàusules administratives de l’acord marc per a la contractació del subministrament elèctric per…

La transferencia del riesgo operacional para la tipificación de un contrato de concesión de servicio público

El pasado día 2 de diciembre de 2.016 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el “Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”