Anul·lada la licitació del contracte de subministrament elèctric de l’Ajuntament de Barcelona: un objectiu “lloable” però mal instrumentat.

Anul·lada la licitació del contracte de subministrament elèctric de l’Ajuntament de Barcelona: un objectiu “lloable” però mal instrumentat.

Anul·lada la licitació del contracte de subministrament elèctric de l’Ajuntament de Barcelona: un objectiu “lloable” però mal instrumentat.

El passat 1 de març de 2.017 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) va dictar la resolució 44/2017 per la qual s’estima parcialment el recurs especial interposat per la societat ENDESA ENERGIA, SAU contra l’anunci i el plec de clàusules administratives de l’acord marc per a la contractació del subministrament elèctric per a edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona i organismes associats.

La clàusula 18a del plec de clàusules administratives incloïa la obligació de la companyia adjudicatària de signar un conveni amb l’Ajuntament en el marc de la Llei 24/15 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, segons el qual l’empresa elèctrica es comprometria a concedir ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o aplicar descomptes en el cost dels consums mínims.

El Tribunal reconeix “el lloable i encomiable objectiu” perseguit per l’Ajuntament, però disposa que, d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Directiva 2014/24/UE, els criteris d’adjudicació han d’estar vinculats a l’objecte del contracte, i, en el cas que ens ocupa, el benefici social perseguit per la clàusula 18a no forma part de l’objecte del contracte licitat, ja que «no es produeix en el sí del subministrament energètic en els locals de l’administració, ni directament per l’acte de subministrar electricitat als locals de l’Ajuntament«. A més, el Tribunal afegeix que, en tot cas, aquesta clàusula hauria de ser clara i inequívoca, fet que no es compleix en no especificar les obligacions concretes a què es comprometria l’adjudicatària en cas d’haver de signar el conveni sobre la pobresa energètica.

La resolució del Tribunal no només ha obligat a l’Ajuntament de Barcelona a realitzar una nova licitació, eliminant el criteri d’adjudicació disposat per l’antiga clàusula 18a, sinó que també ha acotat encara més els instruments jurídics amb què comptava l’Administració Pública per tal d”incentivar” a les companyies energètiques a la signatura dels convenis per garantir els objectius en matèria de pobresa energètica disposats per la Llei 24/15.

S’haurà de veure a partir d’ara si l’Ajuntament opta per impugnar la resolució del TCCSP davant la Sala contenciós-administrativa del TSJC, per tornar a intentar condicionar el conveni de la Llei 24/15 amb els contractes públics de l’Administració amb un nou redactat que pugui esquivar els requisits disposats pel TCCSP, o bé per implementar altres vies dins de les seves competències per incentivar l’acord amb les companyies energètiques.

Altres articles d’interès d’aquest blog són:

Tags: , , , , , ,

Dejanos tu comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.